Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)

platné od 01.11.2020

I.Predmet
 1. Tieto VOP upravujú právny vzťah medzi poskytovateľom služieb a klientom založeného zmluvou podľa článku III. týchto VOP.
II.Vymedzenie pojmov
 1. Poskytovateľom je kozmetické štúdio Quir, s.r.o., Františkánska 6, Trnava 917 01, IČO: 51 434 407, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd.: Sro, Vl. č.: 41712/T, email: info@quir.sk, mobil: +421 918 755 888, webová stránka: www.quir.sk.
 2. Klientom je každá fyzická osoba, s ktorou poskytovateľ uzatvoril zmluvu podľa článku III. týchto VOP.
 3. Službami sú kozmetické služby a služby estetickej dermatológie poskytované poskytovateľom v rámci jeho podnikateľskej činnosti. Služby, ktoré poskytovateľ aktuálne poskytuje sú uvedené na webovej stránke poskytovateľa v sekcii Služby.
 4. Internetový obchod je možnosť nákupu darčekových kupónov prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa. Darčekové kupóny majú hodnotu 50 €, 100 €, 150 €, 200 €, 500€.
 5. Cena za službu je cena uvedená pri konkrétnej službe poskytovateľa na jeho webovej stránke.
 6. Objednávkou sa rozumie jednostranný úkon zo strany klienta, pri ktorom si klient vyberá službu a  rezervuje termín na jej poskytnutie alebo objednáva darčekový kupón.
 7. Zmluvou je dvojstranný právny úkon medzi poskytovateľom a klientom vykonaný potvrdením objednávky klienta zo strany poskytovateľa.
 8. Zmluvné strany sú poskytovateľ a klient spolu.
III.Uzavretie zmluvy
 1. Klient si objednáva u poskytovateľa službu:
 2. telefonicky na čísle +421 918 755 888;
 3. online cez rezervačný systém Fresha.com:
 4. emailom cez info@quir.sk; quir@quir.sk
 5. prostredníctvom internetového obchodu (len v prípade darčekového kupónu).
 6. Pri objednávke klient uvádza svoje meno a priezvisko, telefónne číslo a email. Tieto údaje slúžia výlučne na objednanie služby a uzavretie zmluvy s poskytovateľom.
 7. Aj v prípade objednávky vykonanej telefonicky alebo emailom poskytovateľ zaeviduje objednávku do rezervačného systému Fresha.com.
 8. Zmluva medzi poskytovateľom a klientom vzniká potvrdením objednávky klienta zo strany poskytovateľa. Potvrdenie objednávky dostane klient emailom, bez ohľadu na to, akým spôsobom objednávku urobil, a to priamo z rezervačného systému Fresha.com.
 9. V prípade internetového obchodu dochádza k uzavretiu zmluvy medzi poskytovateľom a klientom vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru cez webovú stránku www.quir.sk.
 10. V objednávkovom formulári uvádza objednávateľ svoje meno, priezvisko, fakturačnú adresu, email a telefónne číslo, dodaciu adresu, pokiaľ je iná ako fakturačná adresa a meno, priezvisko a telefónne číslo adresáta, pokiaľ je iný ako objednávateľ. Tieto údaje slúžia výlučne na účel riadneho vybavenia objednávky a doručenia darčekového kupónu.
IV.Cenové a platobné podmienky
 1. Ceny za služby a darčekové kupóny sú konečné a uvádzané vrátane DPH.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien, ktoré sa však nebudú vzťahovať na dovtedy objednané služby.
 3. Za poskytnutie služby môže klient platiť týmito spôsobmi:
 4. priamo v priestoroch poskytovateľa po poskytnutí služby:
 5. v hotovosti do pokladne
 6. kartou cez platobný terminál
 7. online prostredníctvom systému PayPal pri internetovom obchode.
 8. Poskytovateľ vystavuje klientovi daňový doklad spôsobom, akým bola vykonaná úhrada za službu, t. j. buď osobne alebo online.
V. Dodanie služby
 1. Poskytovateľ poskytuje služby vo svojich prevádzkových priestoroch na adrese Františkánska 6, Trnava.
 2. Poskytovanie služieb prebieha v termíne zvolenom klientom a potvrdenom poskytovateľom, počas otváracích hodín:

Pondelok    8:00 – 20:00

Utorok         8:00 – 20:00

Streda          8:00 – 20:00

Štvrtok         8:00 – 20:00

Piatok           8:00 – 20:00

Sobota         9:00 – 16:00

 • Služba sa považuje za dodanú dňom, kedy došlo k jej riadnemu vykonaniu zo strany poskytovateľa.
VI. Odstúpenie od zmluvy a zmena termínu
 1. Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo požiadať o zmenu dohodnutého termínu kedykoľvek, najneskôr však pred vykonaním služby, a to písomne emailom alebo telefonicky u poskytovateľa. Po tomto termíne je odstúpenie od zmluvy alebo zmena termínu možné len zo strany  poskytovateľa. Pokiaľ sa klient na termín poskytnutia služby nedostaví bez toho, aby od zmluvy odstúpil alebo požiadal o zmenu termínu podľa bodu 1. tohto článku, môže od neho poskytoval žiadať primeranú náhradu nákladov vo výške max. 50% z ceny služby, ktorá mu mala byť v danom termíne poskytnutá. Túto náhradu je klient povinný uhradiť poskytovateľovi do 14 dní od jeho žiadosti.
 2. Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy kedykoľvek, najneskôr však pred termínom vykonania služby, a to písomne emailom alebo telefonicky. Výnimkou je len situácia, ak sa klient sám nedostaví na vykonanie služby v dohodnutom termíne, vtedy môže od zmluvy odstúpiť poskytovateľ služby aj po tomto termíne a nie je povinný navrhnúť klientovi náhradný termín.
 3. V prípade zmeny termínu alebo navrhnutia náhradného termínu poskytovateľ oznamuje túto skutočnosť klientovi čo najskôr, a to písomne emailom alebo telefonicky.
VII. Zodpovednosť a orgán dozoru
 1. Poskytovateľ okrem kozmetických služieb poskytuje aj služby estetickej dermatológie, ktorú zabezpečuje prostredníctvom certifikovaných lekárov v súlade požiadavkami vyžadovanými platnou právnou úpravou.
 2. Kozmetické služby zabezpečuje prostredníctvom svojich vyškolených zamestnancov.
 3. Poskytovateľ nesie zodpovednosť za kvalitu poskytovaných služieb, s výnimkou prípadov, keď si klient nežiadúci výsledok poskytnutej služby zapríčinil sám, a to najmä tým, že:
 4. neinformoval poskytovateľa o prípadných alergiách alebo iných zdravotných obmedzeniach, ktoré by mohli mať vplyv na výsledok poskytnutej služby;
 5. nedodržal pokyny poskytovateľa po vykonaní služby, pokiaľ boli v danom prípade zo strany klienta vyžadované.
 6. Orgánmi dozoru pri poskytovaní služieb poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk) a Úrad verejného zdravotníctva SR (https://www.uvzsr.sk/).
VIII. Reklamácie
 1. Klient uplatňuje reklamáciu písomne osobne alebo doporučenou poštou na adrese poskytovateľa a to do 24 mesiacov po vykonaní služby aj s uvedením návrhu na spôsob vybavenia reklamácie.
 2. Poskytovateľ vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní po jej doručení.
VIII. Ochrana osobných údajov
 1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje klientov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov len na účel uzavretia a plnenia zmluvy.
 2. Poskytnutie osobných údajov klientom je dobrovoľné avšak nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy. Bez týchto údajov by poskytovateľ nebol schopný zmluvu s klientom uzavrieť, ako ani plniť si povinnosti z nej vyplývajúce. Viac informácií o ochrane osobných údajov predávajúceho nájdete na www.qiur.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
IX. Alternatívne riešenie sporov (ARS)
 1. Klient má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu písomne prostredníctvom e-mailovej alebo poštovej adresy poskytovateľa, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. Ak poskytovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej doručenia, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt „ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ARS“). ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS. Návrh môže klient podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona o ARS.
 2. Klient môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK .

 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.
 • Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.
X. Záverečné ustanovenia
 1. Klient prehlasuje, že sa pred objednaním služby oboznámil so VOP a súhlasí s nimi. Poskytovateľ nezodpovedá klientovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia povinností alebo vzniknuté iným spôsobom.
 2. Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných vzťahov medzi poskytovateľom a klientom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 3. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.