Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie

I.Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane údajov uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti Quir, s.r.o., Františkánska 6, Trnava 917 01, IČO: 51 434 407, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd. Sro, vl. č.: 41712/T (ďalej ako „Quir“ alebo „prevádzkovateľ“) a to najmä právny základ a účel spracúvania osobných údajov, rozsah osobných údajov a dobu ich uchovávania.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorou je spoločnosť Avris Consulting, s.r.o., Kutlíkova 17, Bratislava 851 02, IČO: 35 962 844, gdpr@avris.sk.

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma prevádzkovateľ na emailovej adrese info@quir.sk alebo priamo u zodpovednej osoby prostredníctvom emailovej adresy gdpr@avris.sk.

II.Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

Quir spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na účel:

  1. výberového konania

v rozsahu: osobné údaje uvádzané uchádzačmi o zamestnanie vo svojich životopisoch, motivačných listoch, potvrdeniach o vzdelaní, certifikátoch a iných Quir sprístupňovaných dokladoch.

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy medzi uchádzačom o zamestnanie a Quir, ako jeho potenciálnym zamestnávateľom.

  1. návštevy v priestorov prevádzkovateľa z dôvodu osobného pohovoru

v rozsahu: podoba a obrazové informácie o správaní sa a konaní osôb zaznamenávaných kamerovým systémom.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Quir spočívajúci v potrebe zabezpečiť ochranu majetku prevádzkovateľa.

III.Ako, kedy a od koho Quir osobné údaje získava?

Quir získava osobné údaje priamo od uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom:

  • portálov sprostredkujúcich zamestnanie;
  • zverejnených kontaktných emailových adries, ktoré uchádzač na tento účel použije;
  • kamerového systému pri vstupe do priestorov prevádzkovateľa.
IV.Ako dlho Quir osobné údaje uchováva?

Quir uchováva spracúvané osobné údaje:

na účel výberových konaní:                                                                       po dobu trvania výberového konania

na účel návštevy priestorov prevádzkovateľa:                                  72 hodín ako kamerový záznam

 

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.