Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov pre klientov a potenciálnych klientov QUIR

I.     Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane údajov klientov a potenciálnych klientov spoločnosti Quir, s.r.o., Františkánska 6, Trnava 917 01, IČO: 51 434 407, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd. Sro, vl. č.: 41712/T (ďalej ako „Quir“ alebo „prevádzkovateľ“) a to najmä právny základ a účel spracúvania osobných údajov, rozsah osobných údajov a dobu ich uchovávania.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorou je spoločnosť Avris Consulting, s.r.o., Kutlíkova 17, Bratislava 851 02, IČO: 35 962 844, gdpr@avris.sk.

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma prevádzkovateľ na emailovej adrese info@quir.sk alebo priamo u zodpovednej osoby prostredníctvom emailovej adresy gdpr@avris.sk.

II.       Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

QUIR spracúva osobné údaje klientov a potenciálnych klientov na účel:

  1. spracúvania a uchovávania účtovných dokladov

v rozsahu: meno a priezvisko; trvalý/prechodný pobyt; transakčné údaje.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon.

v rozsahu: meno a priezvisko; trvalý/prechodný pobyt; transakčné údaje.

Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa používať nástroje na tvorbu účtovných dokumentov.

v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, email, zoznam poskytnutých služieb.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi QUIR a jeho klientom.

v rozsahu: meno, priezvisko, zoznam služieb pri fotorejuvenizácii a epilačnom zákroku.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi QUIR a jeho klientom.

v rozsahu: meno, priezvisko, zoznam poskytnutých služieb v rámci darčekovej poukážky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi QUIR a jeho klientom.

v rozsahu: email

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas klienta.

v rozsahu: meno, priezvisko, kontaktné údaje

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, podpis

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  1. informácie o službách, akciách, zľavách, voľných miestach a novinkách prevádzkovateľa zverejňované prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Instagram)

v rozsahu: meno, priezvisko, preferencie klienta označené „lajkom“ a „zdieľaním“

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa na využívanie služieb prevádzkovateľov sociálnych sietí.

v rozsahu: podobizeň zachytená vo forme fotografie

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas klienta.

v rozsahu: podoba a obrazové informácie o správaní sa a konaní klientov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem QUIR spočívajúci v potrebe zabezpečiť ochranu majetku prevádzkovateľa v jeho priestoroch.

v rozsahu: titul, meno a priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem QUIR spočívajúci v zabezpečení komunikácie medzi ním a jeho klientmi.

III.     Ako, kedy a od koho QUIR osobné údaje získava?

QUIR získava osobné údaje:

IV.    Ako dlho QUIR osobné údaje uchováva?

QUIR uchováva spracúvané osobné údaje:

spracúvanie a uchovávanie účtovných dokladov                                                                    10 rokov

vytváranie účtovných dokladov cez aplikáciu faktury.online.com                                      5 rokov

uzatvorenie a plnenie zmluvy prostredníctvom rezervačného systému Fresha.com       5 rokov

karta klienta pri fotorejuvenizácii a epilačnom zákroku                                                        5 rokov

darčekové poukážky                                                                                          po dobu čerpania kreditu

informačné emaily o akciách, zľavách a novinkách prevádzkovateľa                                 5 rokov

                                                                                                                               alebo do odvolania súhlasu

reklamácie                                                                                                                                       10 rokov

aplikačné karty pri zákrokoch lekárky – informovaný súhlas                                               20 rokov

informácie a údaje na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram)                                                                                                                                                                                                                                                                     podľa podmienok

prevádzkovateľovsociálnych sietí

ochrana majetku prevádzkovateľa zabezpečená kamerovým systémom                            72 hodín

zaznamenávaná komunikácia s klientami (email)                                                                   3 roky

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

Späť na Zásady ochrany osobných údajov .