Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov pre klientov a potenciálnych klientov QUIR

I.Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane údajov klientov a potenciálnych klientov spoločnosti Quir, s.r.o., Františkánska 6, Trnava 917 01, IČO: 51 434 407, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd. Sro, vl. č.: 41712/T (ďalej ako „Quir“ alebo „prevádzkovateľ“) a to najmä právny základ a účel spracúvania osobných údajov, rozsah osobných údajov a dobu ich uchovávania.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorou je spoločnosť Avris Consulting, s.r.o., Kutlíkova 17, Bratislava 851 02, IČO: 35 962 844, gdpr@avris.sk.

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma prevádzkovateľ na emailovej adrese info@quir.sk alebo priamo u zodpovednej osoby prostredníctvom emailovej adresy gdpr@avris.sk.

II.Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

QUIR spracúva osobné údaje klientov a potenciálnych klientov na účel:

 1. spracúvania a uchovávania účtovných dokladov

v rozsahu: meno a priezvisko; trvalý/prechodný pobyt; transakčné údaje.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon.

 1. vytváranie účtovných dokladov cez aplikáciu faktury.online.com

v rozsahu: meno a priezvisko; trvalý/prechodný pobyt; transakčné údaje.

 

Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa používať nástroje na tvorbu účtovných dokumentov.

 

 1. uzatvorenie a plnenie zmluvy prostredníctvom rezervačného systému Fresha.com

v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, email, zoznam poskytnutých služieb.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi QUIR a jeho klientom.

 1. karta klienta pri fotorejuvenizácii a epilačnom zákroku

v rozsahu: meno, priezvisko, zoznam služieb pri fotorejuvenizácii a epilačnom zákroku.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi QUIR a jeho klientom.

 1. darčekové poukážky

v rozsahu: meno, priezvisko, zoznam poskytnutých služieb v rámci darčekovej poukážky.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi QUIR a jeho klientom.

 1. informačné emaily o akciách, zľavách a novinkách prevádzkovateľa

v rozsahu: email

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas klienta.

 

 1. reklamácie

v rozsahu: meno, priezvisko, kontaktné údaje

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

 1. aplikačné karty pri zákrokoch lekárky – informovaný súhlas

v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, podpis

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. informácie o službách, akciách, zľavách, voľných miestach a novinkách prevádzkovateľa zverejňované prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Instagram)

v rozsahu: meno, priezvisko, preferencie klienta označené „lajkom“ a „zdieľaním“

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa na využívanie služieb prevádzkovateľov sociálnych sietí.

 

 1. propagácia činností Quir zverejňovaním fotografií klientov na sociálnych sieťach a webe

v rozsahu: podobizeň zachytená vo forme fotografie

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas klienta.

 

 1. ochrana majetku prevádzkovateľa zabezpečená kamerovým systémom

v rozsahu: podoba a obrazové informácie o správaní sa a konaní klientov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem QUIR spočívajúci v potrebe zabezpečiť ochranu majetku prevádzkovateľa v jeho priestoroch.

 1. komunikácia s klientami (sociálne siete, email, telefón, osobne)

v rozsahu: titul, meno a priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem QUIR spočívajúci v zabezpečení komunikácie medzi ním a jeho klientmi.

III.Ako, kedy a od koho QUIR osobné údaje získava?

QUIR získava osobné údaje:

 • priamo od klienta pri objednávaní služby a plnení objednanej služby;
 • priamo od klienta pri vystavovaní účtovných dokladov;
 • priamo od klienta pri vzájomnej komunikácii;
 • priamo od klienta pri prihlásení sa na odber informačných emailov;
 • prostredníctvom kamerového systému pri vstupe do priestorov prevádzkovateľa;
 • prostredníctvom sociálnych sietí používaných klientom a prevádzkovateľom.
IV.Ako dlho QUIR osobné údaje uchováva?

QUIR uchováva spracúvané osobné údaje:

spracúvanie a uchovávanie účtovných dokladov                                                                            10 rokov

vytváranie účtovných dokladov cez aplikáciu faktury.online.com                                          5 rokov

uzatvorenie a plnenie zmluvy prostredníctvom rezervačného systému Fresha.com       5 rokov

karta klienta pri fotorejuvenizácii a epilačnom zákroku                                                               5 rokov

darčekové poukážky                                                                                                    po dobu čerpania kreditu

informačné emaily o akciách, zľavách a novinkách prevádzkovateľa                                     5 rokov

                                                                                                                                              alebo do odvolania súhlasu

reklamácie                                                                                                                                                      10 rokov

aplikačné karty pri zákrokoch lekárky – informovaný súhlas                                                     20 rokov

informácie a údaje na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram)                             podľa podmienok

prevádzkovateľov sociálnych sietí

ochrana majetku prevádzkovateľa zabezpečená kamerovým systémom                             72 hodín

zaznamenávaná komunikácia s klientami (email)                                                                          3 roky

 

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.