Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov pre dodávateľov

I.Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane údajov dodávateľov spoločnosti Quir, s.r.o., Františkánska 6, Trnava 917 01, IČO: 51 434 407, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd. Sro, vl. č.: 41712/T (ďalej ako „Quir“ alebo „prevádzkovateľ“) a to najmä právny základ a účel spracúvania osobných údajov, rozsah osobných údajov a dobu ich uchovávania.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorou je spoločnosť Avris Consulting, s.r.o., Kutlíkova 17, Bratislava 851 02, IČO: 35 962 844, gdpr@avris.sk.

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma prevádzkovateľ na emailovej adrese info@quir.sk alebo priamo u zodpovednej osoby prostredníctvom emailovej adresy gdpr@avris.sk.

II.Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

Quir spracúva osobné údaje dodávateľov na účel:

  1. spracúvania a uchovávania účtovných dokladov

v rozsahu: obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; sídlo prípadne bydlisko a miesto podnikania u fyzických osôb; IČO, ak bolo pridelené; kontaktné údaje a podpis osoby, ktorá účtovný doklad vystavila; transakčné údaje.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon.

  1. uzatvárania a plnenia zmlúv

v rozsahu: obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; sídlo prípadne bydlisko a miesto podnikania u fyzických osôb; IČO, ak bolo pridelené; titul, meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu, prípadne iného splnomocneného zástupcu; kontaktné údaje na zamestnancov dodávateľa, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy; transakčné údaje.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi Quir a jeho dodávateľom.

  1. návštev v priestoroch Quir

v rozsahu: podoba a obrazové informácie o správaní sa a konaní osôb zaznamenávaných kamerovým systémom v priestoroch prevádzkovateľa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Quir spočívajúci v potrebe zabezpečiť ochranu majetku prevádzkovateľa v jeho priestoroch.

  1. komunikácie s dodávateľmi

v rozsahu: titul, meno a priezvisko zamestnanca dodávateľa, pracovná pozícia, označenie zamestnávateľa, telefónne číslo, emailová adresa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Quir spočívajúci v zabezpečení komunikácie medzi ním a jeho dodávateľmi.

III.Ako, kedy a od koho Quir osobné údaje získava?

Quir získava osobné údaje:

  • priamo od dodávateľov pri uzatváraní alebo plnení zmluvy;
  • priamo od dodávateľov pri vystavovaní účtovných dokladov;
  • prostredníctvom kamerového systému pri vstupe do priestorov prevádzkovateľa;
  • priamo od dodávateľov využitím sprístupnených kontaktných údajov na komunikáciu.
IV.Ako dlho Quir osobné údaje uchováva?

Quir uchováva spracúvané osobné údaje:

na účel spracúvania a uchovávania účtovných dokladov:            10 rokov

na účel uzatvárania a plnenia zmlúv:                                                     10 rokov

z kamerových záznamov:                                                                           72 hodín po vyhotovení záznamu

na účel komunikácie s dodávateľmi:                                                    3 roky

 

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.