Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv

V zmysle článku 7 a článku 15 až 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679.

 

Adresát (prevádzkovateľ):

Quir, s.r.o.
Františkánska 6, Trnava 917 01


Žiadateľ ( dotknutá osoba):

Titul:                                      Meno:                                                                  Priezvisko:

Adresa:

E-mailová adresa:

 

Status dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi (vyznačiť):

 • zamestnanec o     dodávateľ
 • bývalý zamestnanec o     klient/ka
 • uchádzač o zamestnanie o     iná fyzická osoba

 

Požadovaný spôsob vybavenia žiadosti:  (vyznačiť jednu možnosť):

(Prevádzkovateľ poskytne informácie spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť.):

 • poštou
 • e –mailom

Pokiaľ sa žiadosť týka údajov osobitnej kategórie, prevádzkovateľ poskytuje žiadateľovi informácie výlučne poštou do vlastných rúk!

 

Právo, ktoré si v zmysle GDPR dotknutá osoba svojou žiadosťou uplatňuje (vyznačiť aj viac možností):

 • odvolanie súhlasu v prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 7)

(odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli na jeho základe spracúvané do jeho odvolania)

 • prístup k osobným údajom; potvrdenie o spracúvaní osobných údajov; kópia osobných údajov (čl. 15)
  (prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)
 • oprava a doplnenie osobných údajov (čl. 16)
 • výmaz osobných údajov ( právo „na zabudnutie“) (čl. 17)
  (nepotrebných, spracúvaných nezákonne, pri odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania; neuplatňuje sa pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi , spracúvaných na účel archivácie , vedecký alebo štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov)
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18)
  (do vykonania opravy nesprávnych údajov; do overenia či oprávnené záujmy MZ SR neprevažujú záujmy dotknutej osoby; ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania; ak už prevádzkovateľ údaje nepotrebuje, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku)
 • prenesenie osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (čl. 20)
 • namietanie spracúvania osobných údajov (čl. 21)
  (pri spracovaní na základe verejného záujmu alebo výkonu verejnej moci zverejnenej prevádzkovateľovi alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa)
 • uplatnenie práva, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania ( čl. 22 GDPR).

 

 

Dôvod podania žiadosti/oprávnenosť:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotknutá osoba/žiadateľ prehlasuje, že sa s informáciami v tomto dokumente oboznámil a porozumel im.

 

 

 

                                                                                               …………………………………………..

dátum a vlastnoručný podpis

dotknutej osoby alebo jej zástupcu,

ak sa jedná  o dieťa do 16 rokov

 

 

Poučenie k žiadosti dotknutej osoby na uplatnenie jej práv

 

Právo na odvolanie súhlasu

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo ho kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho dovolaním.

 

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 1. účely spracúvania;
 2. kategórie dotknutých osobných údajov;
 3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté;
 4. predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo aspoň kritériá na jej určenie;
 5. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu Vašich osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 6. právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR;
 7. ak sa osobné údaje nezískali od Vás, akékoľvek dostupné informácie o ich zdroji;
 8. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, o použitom postupe a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania.

Prevádzkovateľ Vám na Vašu žiadosť poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

 

Oprava a doplnenie osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V závislosti od účelu spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. namietate voči spracúvaniu osobných údajov v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splanila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu vo veku menej ako 16 rokov.

V prípade, že prevádzkovateľ Vaše osobné údaje zverejnil je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podniknúť primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že ste požiadali o výmaz osobných údajov.

O výmaz osobných údajov môžete požiadať len v prípade, ak nie je spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie zákonnej povinnosti;
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely;
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Ako dotknutá osoba máte právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. napadli ste správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. namietate voči spracúvaniu v oprávnenom záujme prevádzkovateľa alebo pri plnení úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľov vrátane namietania proti profilovaniu.

Ak prevádzkovateľ spracúvanie obmedzil, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

 

Právo na prenosnosť údajov

Ako dotknutá osoba máte právo získať osobnú údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak:

 1. sa spracúvanie zakladá na Vašom súhlase alebo na zmluve;
 2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Rovnako máte právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, avšak len v prípade, ak je to technicky možné.

Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré je vykonávané na základe:

 1. oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo
 2. na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás významne ovplyvňujú, len v prípade, ak nie je toto rozhodnutie:

 1. nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 2. povolené právom Únie alebo členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktoré zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutých osôb,
 3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.