Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov pre zamestnancov, bývalých zamestnancov a ich blízke osoby

I.Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane údajov zamestnancov, bývalých zamestnancov a ich blízkych osôb v spoločnosti Quir, s.r.o., Františkánska 6, Trnava 917 01, IČO: 51 434 407, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd. Sro, vl. č.: 41712/T (ďalej ako „Quir“ alebo „prevádzkovateľ“) a to najmä právny základ a účel spracúvania osobných údajov, rozsah osobných údajov a dobu ich uchovávania.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorou je spoločnosť Avris Consulting, s.r.o., Kutlíkova 17, Bratislava 851 02, IČO: 35 962 844, gdpr@avris.sk.

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma prevádzkovateľ na emailovej adrese info@quir.sk alebo priamo u zodpovednej osoby prostredníctvom emailovej adresy gdpr@avris.sk.

II.Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

Quir spracúva osobné údaje zamestnancov a ich blízkych osôb na účel:

 1. plnenia zákonných povinností v oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia a plnenia daňových a účtovných povinností

v rozsahu: bežné osobné údaje a citlivé osobné údaje vyžadované zákonom, a to meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, mzda, plat a platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, rodinný stav, štátna príslušnosť, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon.

Ďalej Quir spracúva osobné údaje zamestnancov na účel:

 1. plnenia ďalších zákonných povinností v oblasti pracovnoprávnej a mzdovej

v rozsahu: bežné osobné údaje a citlivé osobné údaje, a to meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia, rodné číslo, a vyživovaných deťoch v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje týkajúce sa zrážok pre doplnkové dôchodkové poistenie, rodinný stav, štátna príslušnosť, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o zamestnávateľovi.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Zákonník práce a iné súvisiace predpisy.

 1. uzatvorenia pracovnej zmluvy podľa Zákonníka práce

v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, pracovná pozícia, miesto výkonu práce, zamestnávateľ, podpis.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluva medzi Quir a zamestnancom.

 1. plnenia zákonných povinností na úseku BOZP

v rozsahu: bežné osobné údaje a citlivé osobné údaje, a to meno a priezvisko zamestnanca, opis úrazu – čas, miesto zranenia, druh zranenia, zranená časť tela, podpis zraneného, meno, priezvisko a podpis svedka, meno, priezvisko a podpis zapisujúceho údaje zamestnávateľa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon.

 1. zverejňovania a sprístupňovania identifikačných a kontaktných údajov zamestnancov

v rozsahu: titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, miesto výkonu práce, telefónne číslo, emailová adresa, zamestnávateľ zverejňované cez registračný systém Fresha.com, v emailovej a inej pracovnej komunikácii, ako aj na niektorých pracovných dokumentoch.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Quir podporený zákonnou možnosťou tohto konania v § 78 ods. ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov.

 1. monitorovania priestorov prevádzkovateľa kamerovým systémom

v rozsahu: podobizeň a obrazové informácie o správaní sa a konaní zaznamenávaných zamestnancov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Quir spočívajúci v potrebe zabezpečiť ochranu majetku prevádzkovateľa v priestoroch prevádzkovateľa.

 1. propagácie činnosti prevádzkovateľa zverejňovaním fotografií zamestnancov

v rozsahu: podobizeň a obrazové informácie vo forme fotografie zverejnenej na webovej stránke a sociálnych sieťach prevádzkovateľa

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je výlučne dobrovoľný súhlas zamestnanca, ktorý je kedykoľvek odvolateľný.

III.Ako, kedy a od koho Quir osobné údaje získava?

Quir získava osobné údaje priamo od zamestnancov prostredníctvom:

 • osobného dotazníka vypĺňaného zamestnancom pri nástupe do zamestnania;
 • uzatvárania pracovnej zmluvy a počas jej plnenia;
 • vyhotovovaním fotografickej snímky so súhlasom zamestnanca;
 • kamerového systému umiestneného v priestoroch Quir.
IV.Ako dlho Quir osobné údaje uchováva?

Quir uchováva spracúvané osobné údaje v jednotlivých prípadoch takto:

Mzdové listy                                                                                                    50 rokov

Výplatné pásky                                                                                               10 rokov

Rodinné prídavky a materské príspevky                                              5 rokov

Prehlásenia k dani zo mzdy                                                                       10 rokov

Zrážky zo mzdy                                                                                               5 rokov

Podklady k mzdám                                                                                        5 rokov

Osobné spisy zamestnancov                                                                     70 rokov (od narodenia zamestnanca)

Evidencia dochádzky                                                                                    5 rokov

Evidencia dovoleniek                                                                                  5 rokov

Popisy pracovných činností                                                                       10 rokov

Dohody mimo pracovného pomeru                                                       10 rokov

Pracovné zmluvy                                                                                           10 rokov

Dotazník na získavanie údajov pri nástupe                                         neuchováva sa

Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny      20 rokov

Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika                                   5 rokov

Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia                      5 rokov

Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie                                       5 rokov

BOZP                                                                                                                   10 rokov

GDPR dokumentácia                                                                                    5 rokov

Identifikačné a kontaktné údaje zamestnanca                                  do ukončenia pracovného pomeru

Kamerové záznamy                                                                                       72 hodín od vyhotovenia záznamu

Zverejňovanie fotografií na sociálnych sieťach a webe                 do ukončenia pracovného pomeru,

a podľa podmienok prevádzkovateľov sociálnych sietí

 

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

 

Späť na Zásady ochrany osobných údajov.